• Renomowany sprzedawca
 • Szybka dostawa – już po minucie korzystaj zoprogramowania
 • Kompetentna obsługa klienta za pośrednictwem e-mail
 • Bezpieczne połączenie SSL

Regulamin i informacje dla klientów
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Polityka prywatności


I. Ogólne warunki

§ 1 Przepisy podstawowe

(1) Poniższe zasady i warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z nami jako dostawcą

twoj-program.pl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Niemcy


E-mail: info@twoj-program.pl

Numer VAT: DE257029233
Numer podatnika: 26 174 00765
Odpowiedzialny Urząd Skarbowy Plön

(2) Konsumentem w zakresie niniejszych przepisów jest każda osoba fizyczna, która staje się stroną transakcji kupując produkt do celów prywatnych, niezwiązanych z działalnością zawodową. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka, zawierająca transakcję w imieniu swojej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów, w tym produktów do pobrania.
(2) Jeśli artykuł nie zostanie przez nas dostarczony, istnieje wiążąca oferta zawarcia umowy kupna na warunkach zawartych na stronie artykułu.
(3) Zakup
Kliknięcie przycisku "Kup" na stronie artykułu nie prowadzi jeszcze do wiążących deklaracji kontraktowych. Wręcz przeciwnie, masz jeszcze możliwość sprawdzenia swoich wyborów i poprawienia ich za pomocą przycisku "Wstecz" przeglądarki internetowej lub anulując zakup. Dopiero po złożeniu wiążącej deklaracji kontraktowej opcji tej już nie ma.
(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się częściowo zautomatyzowanym e-mailem. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który nam podałeś jest poprawny, że otrzymanie e-maili jest technicznie możliwe, a w szczególności, że żadne filtry SPAM nie będą w tym przeszkadzać.

§ 3 Licencja na korzystanie z pobieranych programów

(1) Oferowane przez nas produkty do pobrania są chronione prawem autorskim. Otrzymasz prostą licencję użytkownika na każdy pobrany produkt zakupiony u nas, chyba że w opisie przedmiotu na stronie internetowej podano inaczej.
(2) Licencja na podstawowe użytkowanie obejmuje pozwolenie na zapisanie kopii produktu na własny użytek na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym.
Robienie kolejnych kopii jest zabronione. Wyraźnie zabrania się modyfikowania lub edytowania pliku lub jego części, a także udostępniania go w jakikolwiek sposób osobom trzecim prywatnie lub komercyjnie.

§ 4 Płatność, prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy stają się natychmiast wymagalne. W przypadku wyboru metody płatności "zakup na rachunek", cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu towarów i wystawieniu faktury. W takim przypadku cena zakupu powinna zostać zapłacona w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Nie narusza to postanowień § 286 (3) niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Zastrzegamy sobie prawo do oferowania metody płatności "zakup na konto" tylko do określonej wielkości zamówienia oraz do odrzucenia tej metody płatności w przypadku przekroczenia określonej wielkości zamówienia.
(2) W przypadku klientów niezamieszkałych w Republice Federalnej Niemiec zakup po cenie netto jest możliwy, jeśli w zamówieniu podadzą oni swój ważny numer identyfikacyjny VAT. Numer identyfikacyjny VAT przekazany po złożeniu zamówienia nie będzie brany pod uwagę.
(3) Potrącanie roszczeń wzajemnych z naszymi roszczeniami jest wykluczone, chyba że uznaliśmy roszczenie wzajemne lub zostało ono prawomocnie stwierdzone. Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.
(4) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitego opłacenia ceny zakupu.
(5) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, stosuje się następujące uzupełnienie:
5a) Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z aktualnej relacji biznesowej. Przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów zastaw lub przelew nie są dozwolone.
5b) Możesz odsprzedawać towary w ramach zwykłej działalności. W tym przypadku już od razu przepisz na nas wszystkie roszczenia w kwocie faktury, która została naliczona od odsprzedaży, jeśli to zaakceptujemy. Ponadto macie uprawnienia do odbioru należności. Jeśli nie wypełnicie swoich zobowiązań dotyczących płatności, zastrzegamy sobie prawo do odebrania należności.
5c) W przypadku łączenia i mieszania zastrzeżonych towarów, nabywamy współwłasność nowego produktu proporcjonalnie do wartości faktury zastrzeżonego towaru do innych przetworzonych towarów w momencie przetwarzania.
5d) Zobowiązujemy się do zwolnienia zabezpieczeń, do których jesteśmy uprawnieni na Państwa żądanie, w takim zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza kwotę roszczenia zabezpieczonego o więcej niż 10%. Wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, należy do nas.

§ 5 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe uprawnienia gwarancyjne.
(2) W przypadku towarów używanych obowiązuje okres gwarancji inny niż w rozporządzeniach i obowiązuje przez rok od dostawy towarów. Okres gwarancji jednego roku nie ma zastosowania w przypadku szkód polegających na zagrożeniu życia, zdrowia lub uszkodzeniu ciała wynikających z działania w złej wierze dostawcy spowodowanych przez rażącą niedbałość lub umyślnie, jak również roszczeń wynikających z § 478, 479 BGB.
(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, istnieje odstępstwo od punktu 1:
3a) Obowiązujące informacje o towarze to nasze własne informacje i dane produktu, nie są nimi inne reklamy, informacje i wypowiedzi producenta
3c) W przypadku wad, zapewniamy według własnego uznania naprawę lub wymianę. Jeśli eliminacja defektów się nie powiedzie, możesz zażądać obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Likwidację wad uważa się za zakończoną niepowodzeniem po drugiej nieudanej próbie, chyba że charakter rzeczy lub wada lub inne okoliczności wskazują inaczej. W przypadku naprawy, nie ponosimy kosztów wysyłki towaru do miejsca innego niż miejsce wykonania.
3d) Okres gwarancji wynosi jeden rok od chwili dostarczenia towaru. Skrócenie okresu gwarancji nie ma zastosowania zgodnie z §§ 478, 479 BGB w przypadku szkód powodujących zagrożenie życia, zdrowiu lub zdrowia, a także wynikających z rażącego zaniedbania lub celowego działania i działania w złej wierze.

§ 6 Odpowiedzialność

(1) Ponosimy pełną odpowiedzialność za szkody których efektem jest zagrożenie życia, uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia. Następnie podlegają bez ograniczeń we wszystkich przypadkach umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, podstępnego zatajenia wady i we wszystkich innych przypadkach przewidzianych przez prawo.
(2) Odpowiedzialność za wady w zakresie gwarancji reguluje odpowiednie postanowienie w naszych Informacjach dla klientów (Część II) i Warunkach ogólnych (Część I).
(3) W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych nasza odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbanie będzie ograniczona do typowo umownych, przewidywalnych szkód. Istotne zobowiązania umowne są to zasadnicze zobowiązania wynikające z charakteru i treści umowy, których wykonanie oznacza przede wszystkim należyte wywiązanie się z umowy.
(4) Odpowiedzialność za nieznaczne zaniedbanie naruszenia obowiązków jest wyłączona w przypadku naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych.
(5) Zgodnie z obecnym stanem techniki, bezbłędne przesyłanie danych przez Internet nie może być zagwarantowane i/lub dostępne przez cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za ciągłą lub nieprzerwaną dostępność strony internetowej i oferowanych tam usług.

§ 7 Wybór prawa, miejsca wykonania, jurysdykcja

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie wyłącza to ochrony zapewnianej przez obowiązkowe przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta (zasada na korzyść konsumenta).
(2) Miejscem realizacji wszystkich usług wynikających ze stosunków handlowych z nami, jak również miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, chyba że nie jesteś konsumentem, lecz kupcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalnemu funduszowi publicznemu. To samo dotyczy osób, które nie podlegają ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub w UE, a miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili składania skargi.
(3) Postanowienia Konwencji Handlowej ONZ nie mają zastosowania.

II. Informacje klienta

1. Tożsamość sprzedawcy

twoj-program.pl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Niemcy


E-mail: info@twoj-program.pl

Ust-IdNr: DE257029233
SteuerNr: 26 174 00765
Odpowiedzialny Urząd Skarbowy Plön

Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (platformę OS), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/odr.

2. Informacja o zawarciu umowy
 Techniczne czynności związane z zawarciem umowy, zawarciem samej umowy i możliwościami korekty są wykonywane zgodnie z § 2 naszych Ogólnych warunków (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstów umów
3.1. Językiem umowy jest niemiecki.
3.2. Pełny tekst umowy nie zostanie przez nas zachowany. Przed złożeniem zamówienia dane zamówienia można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, prawnie wymagane informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną przesłane pocztą e-mail.

4. Niezbędne cechy produktu lub usługi
Główne cechy produktu i /lub usługi można znaleźć w opisie przedmiotu oraz w informacjach uzupełniających na naszej stronie internetowej.

5. Ceny i płatności
5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach i kosztach wysyłki są cenami całkowitymi, zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.
5.2. Wynikające z tego koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Mogą one zostać wyświetlone przez odpowiednio oznaczony przycisk na naszej stronie internetowej lub w odpowiednim opisie artykułu, zostaną pokazane osobno podczas składania zamówienia i będą dodatkowo ponoszone przez Ciebie, chyba że dostawa jest bezpłatna.
5.3. Dostępne metody płatności są wskazane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiednim opisie przedmiotu.
5.4. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, wnioski o płatność z tytułu umowy są wymagalne do natychmiastowej zapłaty.

6. Dostawa
6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiednim opisie przedmiotu.
Jeśli w opisie przedmiotu lub w naszych warunkach dostawy nie określono innego okresu, dostawa towaru następuje w ciągu 3-5 dni po zawarciu umowy (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym jednak dopiero po wpłynięciu środków na nasz konto).
W przypadku produktów do pobrania, dostawa jest realizowana poprzez wysłanie danych dostępu w celu pobrania produktu przez e-mail. Możesz pobrać i aktywować zakupione produkty do pobrania przez Internet, korzystając z linków do pobierania i kodów pobierania dostępnych w wiadomości e-mail.
6.2. O ile jesteś konsumentem prawo reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru podczas transportu wiąże się z dostawą towaru do Ciebie, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nieubezpieczona. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś dostawę przewoźnikowi, który nie został wyznaczony przez sprzedawcę lub inną osobę wyznaczoną do realizacji dostawy.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywa się na twoje ryzyko.

7. Odpowiedzialność prawna
7.1. Odpowiedzialność za wady naszych towarów reguluje regulamin "Gwarancja" w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).
7.2. Jako konsument, zostaniesz poproszony o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie w celu sprawdzenia kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń w transporcie oraz o powiadomienie nas i spedytora o reklamacjach tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

Formularz odstąpienia od umowy

 (Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

- Adresat :

twoj-program.pl
Marco Seelmann
Parkstraße 6
24217 Krummbek
Niemcy


E-mail: info@twoj-program.pl

Numer VAT: DE257029233
Numer podatnika: 26 174 00765
Odpowiedzialny Urząd Skarbowy Plön

- Ja /my (*) niniejszym anulujemy umowę zawartą przeze mnie /nas (*) na zakup następujących towarów (*) /świadczenie następujących usług (*)
             - Zamówione w dniu (*) /otrzymane w dniu (*)
             - Nazwa konsumenta (ów)
             - Adres konsumenta (ów)
             - Podpis konsumenta (tylko w przypadku wysyłki oświadczenia pocztą)
             - Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka prywatności

§ 1 Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

(1) Poniżej informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, dotyczące Ciebie powiązane z Twoją osobą np. Nazwa, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkowników.

(2) Odpowiedzialny zgodnie z art. Art. 4 (7) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, e-mail: info@twoj-program.pl.

§ 2 Twoje prawa

(1) Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących użytkownika:

              
 • Prawo do informacji,
 •             
 • Prawo do poprawienia lub usunięcia,
 •             
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania,
 •             
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 •             
 • Możliwość przenoszenia danych.

(2) Masz również prawo do złożenia reklamacji w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas w urzędzie nadzoru ochrony danych.

            

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny

            

(1) W przypadku zwykłego, informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, więc jeśli nie zarejestrujesz się lub nie podasz nam żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli przeglądasz naszą stronę internetową zbieramy jedynie dane technicznie wymagane aby korzystać z naszej witryny i by zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art 6 ust. S 1 lit. f RODO):

            
              
 • Adres IP
 •             
 • Data i godzina żądania
 •             
 • Różnica strefy czasowej od czasu GMT (Greenwich Mean Time)
 •             
 • Treść żądania (konkretna strona)
 •             
 • Dostęp Stan /kod stanu HTTP
 •             
 • Przesłana ilość danych
 •             
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 •             
 • Przeglądarka
 •             
 • System operacyjny i jego interfejs
 •             
 • Język i wersja przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej witryny zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, przypisane do przeglądarki z której korzystasz i za pośrednictwem której podmiot, który ustawia plik cookie (tutaj my), otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby strona była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczna.

(3) Używanie plików cookie:

a) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są następujące:

 • Tymczasowe pliki Cookie (patrz b)
 • Stałe pliki Cookie (patrz c).

b) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zalicza się do nich pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

            

c) Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

            

d) Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i, na przykład odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, że możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

            

§ 4 Inne funkcje i oferty na naszej stronie

            

(1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Aby to zrobić, zwykle musisz podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i dla których mają zastosowanie powyższe zasady przetwarzania danych.

            

(2) Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje (twój adres e-mail, twoje imię i numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na twoje pytania Dane wynikające z tego połączenia usuwamy, gdy przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją prawne regulacje dotyczące przechowywania danych. Podstawą prawną jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO.

            

(3) Jeśli zostaniesz naszym klientem w przyszłości, możemy użyć Twojego adresu e-mail uzyskanego poprzez Twoją inicjację kontaktu z nami lub poprzez inne oferty na naszej stronie internetowej, aby wysłać Ci bezpośredni biuletyn informacyjny na podobny temat, powiązany z towarami i usługami które zakupiłeś/aś. Możesz anulować tę bezpośrednią korespondencję w dowolnym momencie, informując nas o tym. Niniejsza informacja znajduje się również w każdym mailu. Podstawą prawną tego jest § 7 (3) UWG. Usuniemy Twoje dane najpóźniej po upływie dwóch lat, chyba że w tym czasie ponownie zamówisz towary lub usługi lub otrzymasz kolejną wiadomość w ciągu dwóch lat metodami komunikacji bezpośredniej.

            

§ 5 Sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych

            

(1) Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją odwołać w dowolnym momencie. Takie unieważnienie wpłynie na zasadność przetwarzania twoich danych osobowych po przesłaniu do nas.

            

(2) O ile przetwarzamy Twoje danych osobowych w ramach transakcji, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Dzieje się tak, w szczególności, jeśli przetwarzanie nie jest wymagane do wypełnienia umowy z Tobą, co opisujemy w poniższym opisie funkcji. Zgłaszając taki sprzeciw, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak to robiliśmy. W przypadku sprzeciwu przejrzymy fakty i albo przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo pokażemy nasze przekonujące uzasadnione powody, dla których będziemy kontynuować przetwarzanie.

            

(3) Oczywiście, możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych.

            

§ 6 Sklep internetowy

(1) Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, których potrzebujemy do przetworzenia Twojego zamówienia. Wymagane informacje niezbędne do realizacji umowy są oznaczone, podanie dalszych szczegółów jest dobrowolne. Przetwarzamy dane dostarczone przez Ciebie w celu realizacji Twojego zamówienia. Ponadto możemy przekazać dane dotyczące płatności naszym dostawcom usług płatniczych i adres dostawy do naszych dostawców usług wysyłkowych. Podstawą prawną tego jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b RODO

            

Możemy również przetwarzać podane dane, aby poinformować Cię o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub wysłać Ci e-maile zawierające informacje techniczne (biuletyn).

            

(2) Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczamy przetwarzanie, tj. Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań prawnych.

            

(3) Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi stron trzecich do Twoich danych osobowych, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

            

§ 7 Newsletter /Mailgun

            

(1) Możesz zapisać się do naszego newslettera, który poinformuje Cię o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w deklaracji zgody.

            

(2) Aby zarejestrować się w naszym biuletynie, korzystamy z tzw. podwójnego wyboru w procedurze. Oznacza to, że po zarejestrowaniu, wyślemy Ci wiadomość e-mail na adres e-mail podany w polu, w którym prosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać biuletyn. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte. Ponadto przechowujemy Twoje adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest potwierdzenie twojej rejestracji i jeśli to konieczne, wyjaśnienie wszelkich możliwych przypadków niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

            

(3) Jedynym warunkiem wysłania biuletynu jest twój adres e-mail. Podanie dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolna i zostanie wykorzystana do osobistego skontaktowania się z Tobą. Po potwierdzeniu, zapiszemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci biuletynu. Podstawą prawną jest Art. 6 pkt 1 zd. 1 lit. RODO.

            

(4) W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przesyłanie biuletynu i zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Zrezygnować można klikając na zawarty w każdym biuletynie link lub poprzez e-mail, aby info@twoj-program.pl   lub pisząc wiadomość przy użyciu danych kontaktowych określonych w informacjach o nas.

            

(5) Korzystamy z usługi mailgun, aby wysyłać nasze biuletyny. Mailgun jest usługą pocztową świadczoną przez Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Dzięki usłudze można organizować i analizować wysyłkę biuletynów. MailChimp przechowuje dane wymagane do odbierania biuletynów na swoich serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jest to zawsze adres e-mail. Jeśli to konieczne, ta usługa może również zbierać dane o czasie, w którym wiadomości są odczytywane przez użytkownika i czy klika on w linki zamieszczone w wiadomości. Mailgun wprowadził ochronę prywatności dot. UE-USA. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Więcej informacji na temat Mailgun i polityki prywatności znajdziesz tu: https://www.mailgun.com/privacy < /p>

Mamy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Mailgun, w której firma Mailgun zobowiązuje się chronić dane naszych klientów i nie ujawniać ich stronom trzecim.

Podstawą prawną korzystania z Mailgun jest Art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w korzystaniu z usługi, ponieważ wysyłanie e-maili w dużych ilościach jest bardziej opłacalne i nie musimy utrzymywać własnej infrastruktury.

§ 8 Filmy YouTube

(1) Dodaliśmy do naszej oferty filmy z YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny..

(2) Gdy odwiedzasz serwis internetowy, YouTube otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Zgodnie z sekcją 3 tego oświadczenia przekazujesz nam dane. Jest to niezależne od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy nie masz konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed otwarciem linka za pomocą przycisku na naszej stronie. YouTube przechowuje twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub dostosowywania swojej strony internetowej. Taka ocena zostanie przeprowadzona w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników jednak musisz kierować się tutaj polityką prywatności YouTube.

(3) Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w serwisie YouTube, zapoznaj się z Polityką prywatności. Znajdziesz tam również więcej informacji o swoich prawach i sposobach ochrony prywatności: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i stosuje ochronę prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

§ 9 Google Analytics

(1) Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP z Google zostanie skrócony do obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony.

(2) Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

(3) Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio zmieniając odpowiednie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie Można ponadto zrezygnować ze zbierania danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (wł. Twój adres IP) przesyłanych do Google i przetwarzania tych danych przez Google za poprzez pobranie i instalację dostępnej pod następującym linkiem wtyczki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. W rezultacie adresy IP są skracane, można wykluczyć możliwość powiązania ich z osobą. W przypadku gdy dane zebrane o Tobie miałyby osobiste referencje, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google przedłożyła EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO.

(6) Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, i oświadczenie o ochronie prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 10 Konwersja Google Adwords

(1) Korzystamy z usług Google Adwords, aby korzystać z naszych materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty. Możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe w stosunku do danych kampanii reklamowych. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które Cię interesują, aby nasza strona była dla Ciebie bardziej interesująca i aby uzyskać sprawiedliwe obliczenie kosztów reklamy.

            

(2) Te materiały promocyjne są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklamowych. Aby to zrobić, używamy plików cookie serwera reklam, które mogą być używane do mierzenia pewnych parametrów do pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięć przez użytkowników. Jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Twoim komputerze. Te ciasteczka zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie powinny być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. W tym pliku cookie zapisują zwykle analityczną ilość wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wrażenie (dotyczy konwersji po wyświetleniu) i informacyjne opt-out.

            

(3) Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać twoją przeglądarkę internetową. Jeśli konkretne strony użytkownika są w stanie powiązać wizyty klienta AdWords mówiąc, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w wyżej wymienionych materiałach reklamowych. Zapewniamy tylko oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

            

(4) Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych poprzez wykorzystanie tego narzędzia Google i informujemy zgodnie z naszą wiedzą: Poprzez zintegrowanie utrzymanie konwersji AdWords Google poinformował, że odwiedziłeś część naszej strony lub kliknąłeś naszą reklamę. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze dostarczanej przez Google, Google może powiązać wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, może znaleźć i zapisać swój adres IP.

            

(5) Można zapobiec na różne sposoby uczestniczeniu w tym sposobie śledzenia: a) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie z domeny & bdquo; www.googleadservices.com & bdquo; do zablokowania, https://www.google.com/settings/ads ; c) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacji "Informacje o reklamach". są o http://www.aboutads.info/choices , to ustawienie jest usuwane, jeśli usuniesz pliki cookie; //www: d) trwale dezaktywując usługę w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

            

(6) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy prywatność i https://services.google.com/sitestats/de.html. Możesz także odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org  

Oprócz konwersji Adwords używamy aplikacji remarketingowej Google. Jest to proces, za pomocą którego chcielibyśmy ponownie się z Tobą skontaktować. Dzięki tej aplikacji możesz zobaczyć nasze reklamy po odwiedzeniu naszej strony internetowej, gdy będziesz nadal korzystać z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. W ten sposób Google określa Twoją poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Google uważa, że kombinacja danych zebranych podczas remarketingu z Twoimi danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google, nie występuje. W szczególności, według Google, w przypadku remarketingu jest używana pseudonimizacja.

§ 12 DoubleClick by Google

(1) Ta strona internetowa nadal korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, by wyświetlać reklamy odpowiednie dla użytkowników, aby poprawiać raporty skuteczności kampanii lub uniemożliwiać użytkownikom wielokrotne wyświetlanie tych samych reklam. Google używa identyfikatora pliku cookie do określenia, które reklamy są wyświetlane w przeglądarce i mogą uniemożliwić wielokrotne wyświetlanie. Ponadto DoubleClick używa identyfikatorów plików cookie do śledzenia konwersji związanych z żądaniami reklam. Jeśli na przykład użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie przejdzie do witryny reklamodawcy z tą samą przeglądarką i dokona tam zakupu. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych.

(2) Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych, które zostały zebrane przez wykorzystanie tego narzędzia przez Google i informujemy o tym zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez włączenie DoubleClick Google otrzymuje informacje, powiązane z zapytaniami internetowymi oraz kliknięciami w nasze reklamy. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze dostarczanej przez Google, Google może powiązać wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje szansa, że dostawca wykryje i zapisze twój adres IP.

(3) Można zapobiec na różne sposoby uczestniczeniu w tych metodach śledzenia: a) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie z domeny „ www.googleadservices.com „ do zablokowania, https://www.google.com/settings/ads , jednak ustawienie to zostaje zresetowane po usunięciu plików cookie; c) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacji "Informacje o reklamach", pod linkiem http://www.aboutads.info/choices jednak to ustawienie zostaje wyczyszczone jeśli usuniesz pliki cookie; d) przez stałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednak, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dalsze informacje o DoubleClick od Google znajdziecie tu: https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, jak również o ochronie danych z Google w ogóle: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie możesz odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresemhttp://www.networkadvertising.org. Google podporządkowało się EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 Dostawca usług płatniczych Mollie

(1) Na naszej stronie internetowej oferujemy, między innymi, płatność przez Mollie. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mollie B.V, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (zwana dalej "Mollie"). 

(2) Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem Mollie w trakcie procesu składania zamówienia, wymagane dane osobowe podane przez Ciebie zostaną automatycznie przekazane do Mollie i wybranego przez Ciebie usługodawcy (np. PayPal). Te dane osobowe przekazywane Mollie i wybranym przez Ciebie dostawcom usług to zazwyczaj imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP i dane dotyczące płatności.

(3) Ponadto może mieć miejsce wzajemna wymiana informacji dotyczących płatności, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, liczba pozycji, numer pozycji, dane o towarach i usługach, ceny i obciążenia podatkowe, informacje o wcześniejszym zachowaniu nabywcy lub inne informacje o jego sytuacji finansowej. W pewnych okolicznościach możemy przeprowadzić kontrolę kredytową przez nas lub naszych usługodawców.

(4) Przekazanie Państwa danych do Mollie i wybranego przez Państwa usługodawcy opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Celem jest realizacja transakcji płatniczych. Dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte po zaprzestaniu ich przechowywania lub ograniczą ich przetwarzanie, jeżeli istnieją prawne obowiązki przechowywania. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych Mollie można znaleźć tutaj: https://www.mollie.com/de/privacy.


   Pokaż koszyk »